Jak zostać tłumaczem przysięgłym litewskiego?

MIW 10.10.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka litewskiego?

Tłumacz przysięgły to instytucja bardzo ważna, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach obywatele nie są zamknięci w granicach swoich państw, a wręcz przeciwnie – podróżują, zmieniają miejsce zamieszkania izakładają przedsiębiorstwa poza swoim krajem ojczystym. Bardzo często takie procesy zachodzą z udziałem obywateli państw sąsiadujących ze sobą, na przykład Polski i Litwy. Większość takich procesów wymaga składania dokumentów do odpowiednich urzędów. Nie można jednak udać się do jakiegokolwiek urzędu w Polsce z litewskimi dokumentami. Aby dokumenty zostały przyjęte, muszą być przetłumaczone. Tę funkcję może spełnić jedynie tłumacz przysięgły języka litewskiego, czyli osoba uprawniona do wykonywania i poświadczania tłumaczeń uwierzytelnionych. Aby stać się taką osobą, należy spełnić szereg wymagań.

Wymagania, które musi spełnić tłumacz przysięgły języka litewskiego

Jeśli osoba posługująca się językiem litewskim chciałaby wykonywać wspomniany zawód, musi mieć świadomość, jakie wymagania musi spełnić tłumacz przysięgły języka litewskiego. Należy wiedzieć, że posługiwanie się danym językiem to nie wszystko. Trzeba wykazać się także perfekcyjną znajomością zarówno terminologii języka prawniczego, jak i zagadnień prawa. Niemożliwym jest, żeby tłumacz, który nie orientuje się w kwestiach prawnych, nie popełniał błędów merytorycznych w tłumaczeniach. Popełnianie takich błędów, jak i błędów związanych ze słownictwem, wyklucza spełnienie najważniejszego wymogu stawianego przed kandydatami na tłumacza przysięgłego języka litewskiego – zdanie egzaminu. Egzamin jest bardzo złożony i dogłębnie bada kompetencje tłumacza w każdym rodzaju tłumaczenia. Pierwszą częścią egzaminu jest część pisemna. Osoba aspirująca do pełnienia zawodu tłumacza przysięgłego języka litewskiego otrzymuje do tłumaczenia cztery teksty – dwa po polsku i dwa po litewsku. Na ich przetłumaczenie ma cztery godziny. Uciekający czas, skomplikowane teksty i konieczność pisania ręcznie bardzo często okazują się wyzwaniem zbyt trudnym. Ci, którzy sobie z nim poradzą i uzyskają co najmniej 150 na 200 punktów, przechodzą do etapu ustnego. W tym etapie egzaminowany ma dwa zadania – tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie a vista.

Tłumaczenie konsekutywne, inaczej następcze, polega na tym, że tłumacz wysłuchuje fragmentu wypowiedzi i w momencie, kiedy ten fragment zakończy się, zaczyna tłumaczenie. W taki sposób tłumacz przekłada dwa teksty z języka polskiego na język litewski. Drugi sprawdzany rodzaj tłumaczenia, nazywany „a vista”, wygląda w sposób następujący: tłumacz otrzymuje nieznany mu tekst w języku litewskim i czytając go, musi jednocześnie tłumaczyć go ustnie na polski. W ten sposób dokonuje się przekładu dwóch tekstów. Ten etap również podlega ocenie, a przejście go wymaga otrzymania co najmniej 150 z 200 punktów. Tłumacz, który zdał egzamin i:

  • posiada obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich UE/EFTA,
  • zna język polski,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie był karany,
  • ukończył studia wyższe,

składa ślubowanie Ministrowi Sprawiedliwości, jest wpisywany na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje własną pieczęć i może rozpocząć działalność jako tłumacz przysięgły języka litewskiego.

Zdawalność egzaminu na tłumacza przysięgłego języka litewskiego

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka litewskiego w ostatnich latach odbywał się co roku, a jego zdawalność była bardzo różna w poszczególnych sesjach. W roku 2014 zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 100%, - na 4 podchodzących do egzaminu 4 zdało go, co świadczy o fakcie, że kandydaci byli bardzo dobrze przygotowani. W roku 2015 taką próbę podjęła tylko jedna osoba, jednak nie odniosła sukcesu. W bieżącym roku do egzaminu pisemnego podeszły trzy osoby i tylko jednej nie udało się go zdać. Od 2014 roku zdawalność ogólna egzaminu pisemnego na tłumacza przysięgłego języka litewskiego wyniosła więc 75%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy tłumacze, którzy zdali część pisemną, praktykują w zawodzie. Egzamin pisemny od roku 2014 zdało bowiem sześcioro kandydatów, a przybyło tylko czworo tłumaczy – powodem mogło być niezdanie części ustnej lub niedopełnienie któregoś z wymienionych wcześniej warunków.

Wysoka zdawalność egzaminu może zachęcić młode osoby uczące się litewskiego do próby swoich sił. Należy jednak pamiętać, że na sukces składa się wiele elementów: bardzo dobra znajomość języka, operowanie prawniczą terminologią i wiedza związana z kwestiami prawnymi. Tylko połączenie tych trzech sprawności pozwoli zdać egzamin i uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka litewskiego. Nie jest to sprawa prosta, toteż usługi świadczone przez tłumaczy przysięgłych, którzy tak trudną drogę pokonali, niewątpliwie cechuje wysoka jakość.